Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Komentarz do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011

2010-12-27, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011:

- Treść rozporządzenia,
- Załącznik do rozporządzenia,
- Uzasadnienie.

W uzasadnieniu do w/w rozporządzenia czytamy: "W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 wprowadzano następujące zmiany w porównaniu do rozporządzenia obowiązującego w roku 2010 .... ". W uzasadnieniu wymienia się kilka zmian, ale pomija się fakt zmiany nazywania standardu finansowego A. We wszystkich dotychczasowych rozporządzeniach za lata 2005 do 2010 w punkcie 3 załącznika do rozporządzenia napisane jest: "Finansowy standard A stanowi kalkulacyjna kwotę jednostkowa na ucznia, ..." a w rozporządzeniu na rok 2011 napisane jest: "Finansowy standard A stanowi kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia przeliczeniowego, ...". Zmiana ta ma fundamentalne znaczenie, bo uczeń a uczeń przeliczeniowy to zupełnie inne pojęcia i inne wartości. Dlaczego więc Minister Edukacji Narodowej przemilcza ten fakt w swoim uzasadnieniu? O to proszę pytać samego Ministra.
Może Ministrowi chodzi o to, aby ludzie nadal uważali, że standard finansowy to subwencja na ucznia a nie na ucznia przeliczeniowego? Ale wtedy po co była wykonywana zmiana w tym zakresie w zapisach rozporządzenia? Oto jest pytanie! Może Minister coś chce ukryć?

Jakie zamieszanie powodowało poprzednie określanie standardu finansowego A i jakie są konsekwencje nazywania go poprawnie podane są w poniższych opracowaniach:

1. Komentarz do projektu rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału czesci oswiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego w roku 2011,
2. Minister Edukacji Narodowej wprowadza w bład zapisem w punkcie 3 w załaczniku do rozporzadzenia w sprawie sposobu podziału czesci oswiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia na 2011r. oraz za lata 2009 i 2010 napisane jest "W zastosowanej w projekcie rozporządzenia kalkulacji liczba uczniów przeliczeniowych przemnażana jest przez finansowy standard podziału subwencji (tzw. bon oświatowy)." ale już w uzasadnieniu do rozporządzenia na 2011r. napisane jest "W zastosowanej w rozporządzeniu kalkulacji liczba uczniów przeliczeniowych przemnażana jest przez finansowy standard podziału subwencji.". Zauważamy zatem, że w nowym uzasadnieniu zniknęło określenie tzw. bon oświatowy. Dlaczego to określenie zniknęło? Każdy z czytelników po zapoznaniu się z powyższymi i poniższymi naszymi opracowaniami powinien potrafić sam odpowiedzieć sobie na to pytanie.

Jakie konsekwencje powoduje określanie bonu oświatowego jako standard finansowy A (i stosowanie go w praktyce) poznać można w poniższych opracowaniach:

1. Czy szkoły gorsze wyprą szkoły lepsze? Wpływ struktury kadry nauczycielskiej jst na wysokość należnej jej subwencji światowej.
2. Minister Edukacji Narodowej promotorem bonu oświatowego określonego metodą barbarzyńcy.

Czy to oznacza, że Minister Edukacji Narodowej wycofał się ostatecznie z wprowadzenia (narzucenia jednostkom samorządu terytorialnego) "szumnego" bonu oświatowego (bonu oświatowego "barbarzyńcy")? Pytajcie o to przy każdej okazji Ministra Edukacji Narodowej.

Uwaga: Projekty w/w rozporządzeń opiniowane były przez związki zawodowe i partnerów społecznych:
1) Business Centre Club – Związek Pracodawców,
2) Chrześcijański Związek Zawodowy „Solidarność im. ks. Jerzego Popiełuszki”,
3) Forum Związków Zawodowych,
4) Komisję Krajową NSZZ „Solidarność 80”,
5) Konfederację Pracodawców Polskich,
6) Konfederację Stowarzyszeń Nauczycielskich,
7) Konferencję Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce,
8) Krajową Izbę Gospodarczą,
9) Krajową Radę Rzeczników Konsumentów,
10) Krajową Sekcję Oświaty NSZZ „Solidarność”,
11) Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej,
12) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych,
13) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
14) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty,
15) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szkół Muzycznych I i II Stopnia,
16) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji,
17) Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”,
18) Polski Związek Logopedów,
19) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
20) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem,
21) Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,
22) Sekcję Oświaty KNSZZ „Solidarność 80”,
23) Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski,
24) Społeczne Towarzystwo Oświatowe,
25) Stowarzyszenie Oświatowców Polskich,
26) Towarzystwo Wiedzy Powszechnej,
27) Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80” Komisja Krajowa,
28) Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego,
29) Zarząd Główny Związku Rzemiosła Polskiego,
30) Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,
31) Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych w Polsce,
32) Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata”,
33) Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa”.

Jak to jest możliwe, że armia podmiotów uprawnionych do opiniowana tych rozporządzeń nie zauważyła błędu w projektach rozporządzeń (określania standardu finansowego jako kalkulacyjnej kwoty jednostkowej na ucznia zamiast jako kalkulacyjnej kwoty jednostkowej na ucznia przeliczeniowego)? Czy te podmioty czytają uważnie projekty opiniowanych aktów prawnych? Można mieć, co do tego uzasadnione wątpliwości.

Swoją drogą dlaczego do w/w podmiotów opiniujących akty prawne nie zaliczono np.:
1. Związku Gmin Wiejskich RP,
2. Związku Miast Polskich,
3. Związku Powiatów Polskich,
4. itp. ?
natomiast do grupy tej zaliczono np.: Konfederację Pracodawców Polskich, Krajową Izbę Gospodarczą, Krajową Radę Rzeczników Konsumentów itp.

> powrót