Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Proponowana przez posłów zmiana art. 30a ustawy Karta Nauczyciela posiada jeszcze więcej wad niż istniejące zapisy.

2009-10-30, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

W notatce ze spotkania w dniu 15 czerwca 2009r. Ministerstwo Edukacji Narodowej napisało: "Na wstępie spotkania przedstawiciele MEN zaprezentowali powody, dla których w najbliższym czasie nie jest możliwa nowelizacja niedawno zmienianej ustawy".

Jakie Ministerstwo Edukacji Narodowej miało powody uniemożliwiające zmianę tych zapisów?

Co się takiego wydarzyło, że teraz zmiany są możliwe?

Wg poselskiego projektu proponowana zmiana art. 30a ustawy Karta Nauczyciela posiada jeszcze więcej wad niż istniejące zapisy.

W w/w projekcie proponuje się poniższe zapisy:

art. 30a ust 3. Kwota różnicy, o której mowa w ust. 2, jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego (jdu) ustalanego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3, w danej jednostce samorządu terytorialnego.

art. 30a ust. 6. Kwota różnicy, o której mowa w ust. 3, wypłacona w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego, nie jest uwzględniana jako składnik poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Z art. 30a ust. 3 wynika, że dodatek uzupełniający jest/musi być składnikiem wynagrodzenia, a art. 30a ust. 6 mówi, że nim nie jest.


I choćby nie wiem, co robili ci nasi dzielni posłowie, twórcy nowego w art. 30a ust. 6, włącznie z zaklinaniem rzeczywistości to i tak nie udam im się pozbawić dodatku uzupełniającego uczestnictwa w wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli.


> powrót