Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Szacowany standard finansowy w 2009 r.

2009-01-22, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

Wzorem roku ubiegłego przedstawiam szacowany standard finansowy na rok 2009. Wcześniej jednak wypada wytłumaczyć rozbieżność pomiędzy szacowanym standardem finansowym na rok 2008 a rzeczywistym wyznaczonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po pierwsze: MEN w pierwszych swoich szacunkach przewidywało standard finansowy na 2008 r. w wysokości 3 303 zł. Moje szacunki wskazywały, że standard ten wyniesie około 3 560 zł. Ostatecznie wyniósł on 3 645,7229 zł i był wyższy od szacunków MEN o kwotę 342,72 a od moich szacunków o kwotę 86 zł. Względne procentowe różnice wyniosły odpowiednio: 10.4% oraz 2.4%. Za błąd w szacunkach rzędu 10% w wykonaniu MEN nie zamierzam się wypowiadać a za swój rzędu 2% a i owszem, bo uważam, że ten błąd jest zdecydowanie wyższy od oczekiwanego. Zatem skąd się wziął aż przeszło 2% bład w moich szacunkach? Otóż koalicja PO-PSL po objęciu władzy postanowiła 'wyjąć' szkoły rolnicze spod finansowania ich w formie subwencji oświatowej. Kwota subwencji oświatowej przewidziana w ustawie budżetowej była zatem do podziału pomiędzy mniejszą liczbę uczniów od oczekiwanej wstępnie, co z powodów oczywistych poskutkowało nieoczekiwanym wzrostem standardu finansowego.
Na poniższym wykresie przedstawione jest zachowanie przeliczeniowej liczby uczniów dla kraju z uwzględnieniem skokowego spadku tej liczby w roku 2008.Ten skokowy spadek przeliczeniowej liczby uczniów nazwałem efektem Pawlaka. Efekt Pawlaka był bardzo korzystny dla jst. Poskutkował on nieoczekiwanym, dodatkowym wzrostem standardu finansowego na rok 2008.

Metodologia szacowania standardu finansowego

Standard finansowy (A) Minister Edukacji Narodowej wyznacza dzieląc kwotę subwencji przewidzianej do podziału (SO) przez przeliczeniową liczbę uczniów dla kraju (Up). Zatem, aby określić standard finansowy należy wcześniej wyznaczyć liczbę Up. Do oszacowania liczby Up zastosuję podobną metodę jak w roku ubiegłym. Dla przypomnienia zakładam, że: przeliczeniowa liczba uczniów systematycznie spada, przy czym dynamika tych spadków maleje. Zakładam ponadto, że przeliczeniowa liczba uczniów zbliża się do punktu zwrotnego, tj. przejście z trendu spadkowego do wzrostowego. Zakładam również, że szacowany standard finansowy na rok 2008 byłby dobry, gdyby nie wystąpił efekt Pawlaka, o którym mowa była wyżej. Najprostszą krzywą, która może opisać to zjawisko jest parabola i tą krzywą właśnie wykorzystuję do szacowania Up. Wystąpienie efekt Pawlaka mocno komplikuje stosowanie tej metody, ale jej nie eliminuje. Dla potrzeb zminimalizowania nakładów pracy w szacowaniu Up na rok 2009 zakładam, że parabola, która przechodzi przez punkty Up dla roku 2008 oraz 2009 jest identyczną parabolą, co parabola przechodząca przez Up dla 2005, 2006, 2007. Parabolę położoną niżej otrzymuje się poprzez przesunięcie w dół tej położonej wyżej o efekt Pawlaka tj. o przeliczeniową liczbę uczniów szkół rolniczych 'wyjętych' w 2008 r. spod finansowania przez MEN.

Wyznaczony opisaną wyżej metodą szacowany standard finansowy na rok 2009 wynosi około 3 973 zł i jest niższy o około 77 zł od projektowanego przez MEN (który szacunkowo ma wynieść 4 050.26 zł). Dziwną rzeczą jest to, że moje szacunki (część z nich upubliczniona) zawsze były wyższe od szacunków MEN oraz bliższe prawdy, tym razem jednak szacunki MEN są wyższe od moich i przyznam, że nie wiem o co chodzi. Wkrótce się okaże, kto jest bliższy prawdy.


Jeżeli oznaczymy:
SO - subwencja oświatowa pomniejszona o rezerwę (kwota do bezpośredniego podziału),
Up - przeliczeniowa liczba uczniów ogółem dla kraju,
A - standard finansowy, (A=SO/Up)
Pk - średnie krajowe wynagrodzenie 'przeciętnego' nauczyciela,
Wd - wskaźnik dobroci subwencji oświatowej (A/Pk-1),
to wtedy:

 Rok     SO  [tys. zł]         A [zł]        Up     Pk [zł]       Wd
2009  33 320 657   3 973 (*)      8 386 659 (*)       
2008  30 721 177   3 645,7229      8 427 708     3 107,97    0,1730
2007  28 035 719   3 198,5263      8 765 199     2 799,04    0,1427
2006  26 503 263   2 948,8396      8 988 704     2 606,03    0,1315
2005  25 761 608   2 769,7950      9 300 908     2 521,10    0,0986

gdzie:
Pk - na rok 2009 zostało wyznaczone na podstawie szacowanych krajowych wskaźników struktury kadry nauczycielskiej na rok 2009 oraz średnich dla kraju wynagrodzeń nauczycieli w roku 2009,
(*), (**) - wartości szacowane.

> powrót