Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Szacunkowy standard finansowy w 2008r.

2008-01-02, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

W przedstawionym przez Rząd w dniu 16-11-2007r. Sejmowi projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 (druk sejmowy nr 16) zapisana jest kwota na subwencje oświatowa w wysokości 29 056 617 tys. zł. W tym samym czasie tj. dnia 31-10-2007r. Minister Edukacji Narodowej przedstawia projekt rozporządzenia w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008 (projekt, załącznik, uzasadnienie). W uzasadnieniu do rozporządzenia Minister Edukacji Narodowej podaje wartość projektowanego standardu finansowego na rok 2008 w wysokości 3 303 zł oraz wartość subwencji oświatowej na podstawie, której ów standard finansowy został wyznaczony. Kwota na subwencję oświatową jest identyczna z kwotą podaną w w/w projekcie ustawy budżetowej. Po tym fakcie, dnia 06-12-2007r. podjęta zostaje decyzja o wzroście kwoty bazowej dla nauczycieli o 10% w stosunku do roku 2007 (zmiana ustawy Karta Nauczyciela). Rząd najwyraźniej podejmuje decyzje o nieprzerzucaniu na JST wzrostu kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli i zwiększa kwotę subwencji oświatowej. Dnia 20-12-2007r. zostaje uchwalona przez Sejm ustawa budżetowa na rok 2008. W podjętej ustawie zapisana kwota na subwencję oświatową wynosi 30 906 617 tys. zł i jest istotnie wyższa od wartości pierwotnie planowanej.

Wiedza na temat znajomości wysokości ostatecznej subwencji oświatowej nie jest wiedzą wystarczająca do określenia ostatecznego standardu finansowego. Dokładną wartość standardu finansowego będzie można podać dopiero po wyznaczeniu przez MEN dokładnej przeliczeniowej liczby uczniów dla kraju (Up) na rok 2008. Ponieważ Ministerstwo Edukacji Narodowej przy wstępnym szacowaniu standardu finansowego na rok 2008 na poziomie 3 303 zł brało pod uwagę liczbę Up na rok 2007 oraz projektowaną kwotę subwencji oświatowej na poziomie 29 056 617 tys. zł, dlatego wstępna kwota standardu finansowego jest mało wiarygodna. Od lat obserwujemy systematyczny spadek liczby Up. Zapewne i w rok 2008 wystąpi kolejny raz jej spadek, lecz powinien to być spadek mniejszy. Nim poznamy ostateczną liczbę Up na rok 2008 wstępnie można oszacować jej wartość stosując metody aproksymacyjne. Na podstawie dotychczasowych zachowań liczby Up oraz analizy narodzin dzieci można założyć, że liczba ta zbliża się do punktu zmiany trendu. Najlepszą krzywą opisująca tego typu zjawisko jest parabola. Stosując metody aproksymujące otrzymujemy, że oczekiwana liczba Up dla kraju na rok 2008 wyniesie około 8 633 tys. Zachowanie się liczby Up przez ostatnie trzy lata przedstawia poniższy wykres.

Jeżeli oznaczymy:
SO - subwencja oświatowa pomniejszona o rezerwę (kwota do bezpośredniego podziału),
Up - przeliczeniowa liczba uczniów ogółem dla kraju,
A - standard finansowy, (A=SO/Up)
Pk - średnie krajowe wynagrodzenie 'przeciętnego' nauczyciela,
Wd - wskaźnik dobroci subwencji oświatowej (A/Pk-1),
to wtedy:

 Rok     SO  [tys. zł]         A [zł]        Up     Pk [zł]       Wd
2008  30 721 177   3 560 (*)      8 633 427 (*)     3 079 (**)    0,1560 (**)
2007  28 035 719   3 198,5263      8 765 199     2 799,04    0,1427
2006  26 506 246   2 948,8396      8 988 704     2 606,03    0,1315
2005  25 761 608   2 769,7950      9 300 908     2 521,10    0,0986

gdzie:
Pk - na rok 2008 zostało wyznaczone na podstawie krajowych wskaźników struktury kadry nauczycielskiej na rok 2007 oraz średnich dla kraju wynagrodzeń nauczycieli w roku 2008,
(*), (**) - wartość szacowana i ostatecznie może się zmienić.

Szacowany standard finansowy na rok 2008 wynosi około 3 560 zł.

> powrót